บทความ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          ข้าพเจ้านางสาวชุติกาญจน์ แก้วนภา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่างๆ ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ของเดือนธันวาคมนี้ เป็นการลงชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ 9 ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้า ลวดลายผ้าไหมมีการเลียนแบบจากธรรมชาติความเป็นอยู่ของชุมชนมาเป็น ลวดลายผ้าไหมเช่น ลายดอกแก้ว ลายด่างแหลายพรม 5 ลายตะขอ ลายผักแว่น ลายขั้นบันไดลิง เป็นต้น     จึงทำให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจชุมชน เช่น ภูมิปัญญาการทอผ้า ภูมิปัญญาการจักสาน ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก

                         

                                       

สรุปกิจกรรม  ในครั้งนี้ ดิฉันได้เริ่มทำงานครั้งแรกในเดือนตุลาคม ซึ่งภายในระยะเวลาการทำงาน  3 เดือนเต็มดิฉันได้รับรู้ว่าทีมตำบลจระเข้มากมีความสามัคคีในการร่วมกันทำงาน อีกทั้งคนในชุมชนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัยให้ความรู้ด้านต่างๆเป็นอย่างดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอบอุ่นมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจะเห็นว่าได้ว่าตำบลจรเข้มากเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกัน   ช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทีมงานต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนขอบคุณชาวบ้านตำบลจระเข้มากที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับตำบลจรเข้มาก และประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน

ID07 ลงพื้นที่ EP12 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชน ตำบลจรเข้มาก – YouTube

อื่นๆ

เมนู