บทความประจำเดือนธันวาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ณ หมู่ 1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในเดือนธันวาคมครั้งนี้ เป็นการแก้ไขข้อมูลลงระบบ U2T เพิ่มเติม เพราะจะมีการนำข้อมูลจาก CBD มาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในตำบลจรเข้มาก ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ จะเกิดความยากง่ายแตกต่างกันไป ซึ่งในเดือนนี้จะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทำให้การลงพื้นที่พบอุปสรรคือไม่มีคนอยู่บ้าน จึงมีการวางแผนและดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่น

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

 

 

 

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจภาพรวมของชุมชน และสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ จะเกิดความยากง่ายแตกต่างกันไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วทุกที่ทั้งประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด โดยก่อนลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในเรื่องการดูเเลชาวบ้านที่เข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพรวมการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล

พืชในท้องถิ่น

 

อื่นๆ

เมนู