1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07ID07 :สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดการดำเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP

ID07ID07 :สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดการดำเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดการดำเนินโครงการ

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช เนตรประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่างๆ ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้เกิดการช่วยเหลือตนเองและชุมชน เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเกิดจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและตามความต้องการของชุมชน

ในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ของเดือนธันวาคมนี้ เป็นการลงชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ 15 ฐานการเรียนรู้การผลิตผ้าหมักโคลนซึ้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นทั้งหมู่บ้านเก่าแก่เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเกี่ยวโยง “ปราสาทหินเมืองต่ำ” ของอารายธรรมขอมโบราณด้วยขนาดที่ใหญ่และคงสภาพสมบูรณ์ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบสระก่อด้วยศิลาแลงสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในสมัยโบราณ อีกทั้งคนในชุมชนยังมีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามานับตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีเอกลักษณ์ด้วยกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยโคลนในบาราย จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน กลายเป็นที่มาของคำว่า ผ้าหมักโคลนบารายพันปี

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ ชุมชนได้มีการสาธิตการย้อมผ้าหมักโคลนบาราย เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบให้สีธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ กิ่ง ก้านใบ แก่นใบ ผลไม้ รากไม้ ที่ให้สีในโทนที่ต้องการมาจำนวนพอประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้ำ หม้อที่ใช้ต้ม และจำนวนผ้าที่ต้องการย้อมด้วยนำวัตถุดิบดังกล่าวมาหั่นเล็กๆ ขนาดพอเหมาะกับภาชนะต้ม ซึ่งจะใช้เวลานานนับชั่วโมงกว่าสีจะติดตามต้องการ สำหรับโคลนที่ใช้ในการหมักนี้จะต้องใช้โคลนที่บาราย ใช้โคลนดินเหนียว เนื้อโคลนต้องละเอียด ไม่มีเม็ดดินเม็ดทรายปะปน และการต้มสีย้อมผ้าจากธรรมชาติและเกลือ เอาใส่ในหม้อต้มน้ำเพื่อให้สีติดทนนานขึ้น  เสร็จจาการย้อมผ้าแล้วนำผ้ากลับไปผึ่งแดดอีกครั้งหนึ่ง จึงนำมาทอตามลวดลายที่กำหนดตามเอกลักษณ์ของผ้าทอหมักโคลนบารายพันปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู