ดิฉันนางสาวนภสร ทองคำ นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ต.จรเข้มาก ในเดือนนี้ ถือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลก ซึ่งได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมคมแบบบูรณาการ โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบสำรวจ 01) แบบสำรวจสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินการสำรวจส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหมในรูปแบบการขายออนไลน์   สำรวจแบบเก็บข้อมูล CBD ในตำบลจรเข้มากทั้งหมด 10 หัวข้อ เข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบลวดลายผ้าทอให้กับชุมชนจรเข้มาก และร่วมงานอบรมแสดงผลกลุ่มผ้าทอเพื่อสร้างเครือข่ายตลาดของชุมชนจรเข้มาก

จากการปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือจากทีมตำบล เเละการประสานงานต่างๆ กับชุมชน ผู้นำชุมชน การลงพืนทีไปเก็บข้อมูลในชุมชน ทำให้ได้เข้าใจบริบทของชุมชน เเละมีการบันทึกข้อมูล ของชุมชน ทำให้เห็นบริบทชุมชนในด้านต่างๆ มากขึ้น ได้เข้าไปช่วย พัฒนา ให้ความรู้ เเก่ชาวบ้าน ดึงเอาจุดเด่นของชุมชน มาพัฒนาต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู