ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลในหมู่ 13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ลงสำรวจเก็บข้อมูล cbd เพิ่มเติม สำรวจข้อมูลในชุมชนกลุ่มเกษตกร การลงสำรวจพื้นที่และหาพิกัด เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ cbd และได้สำรวจกิจกรรมภาายในชุมชน ทำสวนการเกษตกรเพื่อเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน ปลูกพืช และกิจกรรมโครงการปลูกป่า

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุวารี พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ป่า
ชุมชนบ้านโคกอาหงวน หมู่13 ภายในชุยมชนได้มีการปลูกป่าภายในวัดป่าโคกอาหงวน เป็นโครงการการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดป่าโคกอาหงวน จึงทำให้พื้นที่ภายในวัดเต็มไปด้วยต้นไม้ เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นพื้นที่เงียบสงบธรรมชาติที่ร่มรื่น

อื่นๆ

เมนู