บทความประจำเดือนธันวาคม 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          ข้าพเจ้านางสาวรัชฤทัย  สมใจหวัง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่   ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล บ้านบุ หมู่ที่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล   ณ ชุมชนบ้านบุ หมู่ที่ 5  ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ซึ่งในระบบการจัดเก็บข้อมูล U2T ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น พืชพันธุ์ในท้องถิ่น  แหล่งน้ำในชุมชน   แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน   อาหารประจำถิ่น เป็นต้นโดยเน้นความยืดหยุ่นและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกำหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจพืชพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น  แหล่งน้ำในชุมชน   แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน   และอาหารประจำถิ่น   ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ยังคงระบาดกระจายไปทั่วทุกที่ทั้งประเทศ  จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  อย่างเข้มงวด จึงทำให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ลำบาก ข้าพเจ้าจึงได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ จึงได้ประสานงานผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  เพื่อทำการสอบถามข้อมูล   โดยสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ และบางข้อมูลจำเป็นต้องนำข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามแบบฟอร์มของงานที่ผ่านมา นำมาใช้ซ้ำอีกด้วย สรุปโดยรวมคือตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัย   ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์  มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง   ตำบลจระเข้มากมีศูนย์ OTOP ประจำชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากมาย  ดังนั้นตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัย จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู