บทความสรุป

   การสานหญ้าคา
 การสานหญ้าคานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำไปมุงหลังคา เทคนิคการถักหญ้าคา ต้องตัดหญ้าคาขณะที่หญ้าคายังไม่แก่มาก โดยสังเกตุจากดอกหญ้า ไม่ให้เหลืองจนเกินไป   หลังจากตัดหญ้าคามาแล้ว นำไปตากให้แห้ง เพื่อเวลาเก็บหญ้าไว้หญ้าจะไม่ขึ้นราและรมควันเพื่อป้องกันราและมอด
วิธีการสานหญ้าคา
หญ้าคาถักจากดอกหญ้า ใช้สำหรับมุงหลังคา
1.นำไม้แขม เหลาเป็นโครงในการสานหญ้าคา
2.นำหญ้าคาตากแห้งแล้วฉีดพรมน้ำส่วนโคนให้นิ่ม ใช้เชือกป่านหรือเชือกปอมาสานหญ้าคา
3.นำหญ้าคาที่สานแล้วไปตากแห้งและเก็บในโรงเรือนรอจำหน่าย

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล CBD ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าลงสำรวจพื้นที่ทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่

-แหล่งท่องเที่ยว

-ร้านอาหารในท้องถิ่น

-เกษตรกรในท้องถิ่น

-ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

-แหล่งน้ำในท้องถิ่น

เริ่มต้นการเข้ามาทำงานกับโครงการ U2T นั้น ทำให้ตัวข้าพเจ้าได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ข้าพเจ้าได้รู้จักกับประชาชน บัณฑิตจบใหม่และเพื่อนักศึกษา โดยทีมที่ข้าพเจ้าได้รับจ้างทำงานนั้นเป็นตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา อาจารย์ประจำกลุ่มโดยอาจารย์ได้แบ่งหน้าที่ การรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีและเท่าเทียมกัน ในช่วงแรกของการเข้ามาทำงานนั้นอาจารย์ได้มีการนัดประชุมเพื่อคุยงานและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยในพื้นที่ ที่กลุ่มขเพเจาได้รับนั้นจะเน้นเกี่ยวกับการทอผ้าไหมเป็นหัวข้อสำคัญ จากการลงพื้นที่ภายในตำบลนั้น แทบทุกหมู่บ้านภายในตำบลมีการทอผ้าไหม เสื่อ และการสานหญ้าคาเพื่อประกอบอาชีพ แต่ หมู่9 บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มากนั้น ถือว่า เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผ้าไหมเลยก็ว่าได้ก้าวแรกที่เข้าไปภายในชุมชน คือ หมู่บ้านมีความสะอาดหูสะอาดตามาก ชาวบ้านเป็นกันเอง มีการสอนการเรียนรู้การทอผ้าไหมอีกด้วย เมื่อเดินชมผ้าไหมภายในชุมชนแล้วก็จะลืมแวะหาของกินสุดแสนจะอร่อยจากร้านกาแฟต่างๆทั้งภายในและภายนอกชุมชนพร้อมกับสถานที่ธรรมชาติสุดสวย เหมือนออกมาจากชุมชนหมู่บ้านโคกเมืองนั้น สิ่งที่เราจะพบเจอต่อไปนั้นคือ ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปราสาทเมืองต่ำนี้ตั้งอยู่ในตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดให้เข้าชมตลอดทุกวัน และจะมีการจัดงานเป็นงานประจำปีทุกปี เช่น งานลอยกระทง งานบรวงสรวงเป็นต้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้โอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู