ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ พวงประโคน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ID07)การทำงานตลอดสัญญาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่บ้านกระสังหมู่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่ทำงานตามที่อาจารย์คงงานมอบหมายงานให้ทำในแต่ละเดือนนะเจ้าได้เรียนรู้หลายอย่างจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมหรือการติดต่อประสานงานในหน่วยงานราชการหรือการติดต่อขอข้อมูลของชาวบ้านจากผู้ใหญ่บ้าน วิธีการดำเนินงาน การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การเก็บข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการ วิถีชีวิตของคนในชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมผัสและได้เรียนรู้พบว่าคนในชุมชนสามัคคีกันมาก ไม่ว่าทางคณะผู้ทำงานในโครงการหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาขอความร่วมมือในด้านต่างๆผู้นำชุมชนและชาวบ้านจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆที่จัดในหมู่บ้าน ที่ทาง กศน. จัดหรือที่พักสงฆ์จัดคนในชุมชนจะช่วยกันจัดเตรียมงานหรือเตรียมสถานที่โดยที่ไม่ต้องมีการจ้างงาน ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนท่านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคนในชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้ามีถนนหนทางที่สะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลัง มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือนข้าพเจ้าประทับใจการให้ความร่วมมือคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

                       

                    

อื่นๆ

เมนู