บทความประจำเดือนธันวาคม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

              ข้าพเจ้า นายเทพนรินทร์ อุที ประเภทนักศึกษา ตำบลจรเข้มาก อำเภอบ้านประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอบ้านประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานตลอดโครงการของชาว U2T ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีรูปแบบกิจกรรมแบบการลงพื้นที่ให้ความรู้กับคนในชุมชน ที่เก็บข้อมูล CBD  วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน  ทำกิจกรรมร่วมกัน  เเละสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชน เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจ ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแอดมิน ได้ทำการนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจมากรอกลงบนเว็บส่วนกลาง ข้อมูลที่นำมากรอกลงบนเว็บเป็นข้อมูลจากแบบฟอร์มตามที่สมาชิกในทีมได้ลงพื้นที่สำรวจมา และได้ทำการตัดต่อสื่อวีดีโอของการลงพื้นที่ของกลุ่ม U2T ต.จรเข้เมาก ที่ได้มีการลงพื้นที่สำรวจในกิจกรรม อบรมและฝึกปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และอบรมและฝึกปฏิบัติการ “การผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 สำหรับชุมชน” ของหมู่บ้านของเดือนตุลาคมนี้ ในช่วงสถานการ Covit 19 ที่มีความยากลำต่อการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่เนื้อหาของการทำงานของตำบลเรา และได้มีการประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านในการเก็บข้อมูลของงานที่ได้รับหมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู