ข้าพเจ้า นางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าที่ตำบลจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2564 จากการลงพื้นที่ได้พบเจอผู้นำชุมชนคนในชุมชน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากอาจารย์ที่รับผิดชอบตำบล เริ่มจากการสำรวจครัวเรือน ทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19และแพร่กระจายเชื้อโรควิด ในเด็ก นักเรียน ประชาชนในตำบลจรเข้มาก ทำให้ประชาชนและเด็กมีความรู้ความเข้าในการป้องกันและดิฉันได้ความรู้การป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ทำให้เราทำงานร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในการทำงานกับทางมหาวิทยาลัยเราได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานการส่งเสริมขายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTPO ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ ทีมงาน U2T ตำบลจรเข้มาก และกลุ่มทอผ้า โดยผู้นำคือ นางนวลจันทร์ อุตจรัส เป็นประธานกลุ่ม (เบอร์โทร 0902654381) และ นางทองมี สืบวัน เป็นผู้ให้ความรู้ทุกขั้นตอน  และช่วยกันออกแบบลวดลายทอผ้า การย้อนสีจากธรรมชาติในชุมชนมีลายที่น่าสนใจคือ ลายของเจ้าฟ้า (เป็นลายใหม่) ลายน้ำไหล ลายผักกูด ลายขั้นสี ลายนกเรียน  และการเลี้ยงดูแลหนอนไหม ทำให้รู้ถึงว่าต้นหม่อนมีสองชนิด ได้แก่หม่อนในการเลี้ยงหนอนไหมนั้นจะมีใบที่ใหญ่และออกใบมากใช้เป็นอาหารของหนอนไหมได้ดี แต่หม่อมที่ปลูกเพื่อรับประทานนั้นจะออกผลโตเป็นช่อ เมื่อสุกจะออกรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ได้เรียนรู้การหมักโคลนบารายในผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย  ส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงโรคโควิด-19 กำลังระบายอยู่ในตอนนี้  ส่งเสริมการทอเสื่อกกในชุมชนเราได้เรียนรู้การทำเสื่อกกกับ นางสุพิน เบ้าทอง เป็นประธานกลุ่มทอเสื่อกก ผู้ให้ความรู้ตั้งแต่การตัดต้นกก การเตรียมต้นกกก่อนนำไปย้อมสีธรรมชาติ ขั้นตอนการทำเสื่อกกรวมการออกแบบเสื่อกกลวดลายใหม่ๆ ลายผักกูดไม่ใช้อยู่บนผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังอยู่บนลายยกของเสื่อกก

ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในชุมชน ร้านอาหารที่น่าสนใจ ได้เรียนรู้เรียนแหล่งน้ำในชุมชน แหล่งน้ำบริโภค แหล่งน้ำในการทำการเกษตร ในการสำรวจและสอบถามผู้นำชุมชนได้คำตอบว่าน้ำไม่เพียงพอ และได้ประชุมหาทางแก้ปัญหาโดยการขุดลอกหนองนำ้ไว้เก็บน้ำในเวลาฝนตก ถ้าใครมีต้มทุนก็ขุดสระไว้เก็บน้ำใช้เอง ได้นำความรู้จากการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ความรู้ให้กับคนที่อยากทำเสื่อกกจะได้มีรายได้เสริม เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน และนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณอาจารย์และผู้นำชุมชน คนในชุมชน  และเพื่อนในทีมงานตำบลจรเข้ที่ให้ความรู้และช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชน

Tags:

อื่นๆ

เมนู