ข้าพเจ้านางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑มหาวิทยาลัย๑ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลก ซึ่งได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมคมแบบบูรณาการ โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบสำรวจ 01) แบบสำรวจสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินการสำรวจส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหมในรูปแบบการขายออนไลน์   สำรวจแบบเก็บข้อมูล CBD ในตำบลจรเข้มากทั้งหมด 10 หัวข้อ เข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบลวดลายผ้าทอให้กับชุมชนจรเข้มาก และร่วมงานอบรมแสดงผลกลุ่มผ้าทอเพื่อสร้างเครือข่ายตลาดของชุมชนจรเข้ามาก

จากการร่วมมือของชุมชนและผู้ปฏิบัติงานตำบลจรเข้มาก เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน การค้าขายในชุมชนและนอกชุมชน ต่างจังหวัดและส่งออกในรูปแบบขายออนไลน์ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อลดการพบผู้คนทำให้คนในชุมชนปลดภัยจากโรคโควิด-19ในการสำรวจ CBD ทั้ง10หัวข้อ ทำให้เรารู้จักชุมชนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำการเกษตรกร แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่นที่เป็นใจในการทำการเกษตร

 

อื่นๆ

เมนู