ปัญหาภัยเเล้งในพื้นที่ต.จรเข้มาก

 

ดิฉัน นางสาวนภสร ทองคำ นักศึกษาผู้ปฎิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในต.จรเข้มาก พบว่าเกษตรก่รหลายพื้นที่ใน ต.จรเข้มาก ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยเเล้ง  นาข้าว เเละผลผลิตทางการเกษตรเเห้งเเล้ง  เเละหลายพื้นที่ในตำบล ขาดเเคลนน้ำใช้

ภัยเเล้ง คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชน

 

              โดยปกติเเล้วช่วงฤดูกาลทำนาปีใประเทศ จะเริ่มช่วง เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี หรือขึ้นอยู่กับ

ปริมาณน้ำฝน  เเต่ในช่วงหลายปีเกิดปัญหา ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ  ทำให้ชาวนาเกษตรกร

ในพิ้นที่ประสบปัญหา ในการทำเกษตร พบว่านาข้าวในหลายพื้นที่ เเห้งเเล้ง ต้นข้าวเหลือง เพราะขาดน้ำส่งผล

ให้การเจริญเติบโตของพืชพันธ์ต่าง ๆ เติบโตช้า ถึงเเม้เกษตรกรในชุมชนจะพยายามปรับตัว มีการขุดสระ ไว้สำรอง

น้ำใส่นาช่าวตน หรือเกษตรกรหลายคน จะขยับไปทำเกษตรผสมผสาน เเละในพื้นที่มีฝ่ายกั้นน้ำ เเต่เนื่องจากปริมาณ

น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่อนข้างน้อย น้ำจึงไม่เพียงพอ

 

 

 

เกษตรกร นับเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน คนส่วนใหญ่ชุมชน ทำนา ดังนั้น ปัญหาภัยเเล้งส่งผลกระทบ กับคนในชุมชมอย่างมากกับงบประมาณในการทำนาที่อาจจะต้องเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาในการทำนานมากขึ้นเพราะต้องรอน้ำฝน ในการช่วยให้ข้าวเจริญเติบโต

ปัญหาภัยเเล้งเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกร เป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องเร่งเเก้ไข ช่วยเหลือชาวนา

 

 

อื่นๆ

เมนู