ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ประเภทประชาชน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าเเละผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมแบ่งงานและแบ่งหน้าที่สำรวจพื้นที่ชุมชนในตำบลจรเข้มากโดยปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งคัดเนื่องจากโรคโควิด-19ยังคงระบาดและมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทำให้ในการปฏิบัติงานได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล ทาง สป.อว.ได้ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า U2T  (https://cbd.u2t.ac.th/ ) โดยมีหัวข้อหลักดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยดิฉันได้หยิบยกหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่นมานำเสนอในครั้งนี้

การสำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนเกษตรกรในท้องถิ่น อาชีพเกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีประเภทของเกษตรกรดังนี้ ด้านการปลูกพืชผล ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านเกษตรแบบผสมผสาน ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้สำรวจไปยังบ้านของนางสุทน บุญทวี อาศัยอยู่บ้านบุหมู่17 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์นางสุทน บุญทวี นั้นได้ทำการเกษตรด้านการปลูกพืชผล โดยการปลูกพืชสวน พืชที่ปลูกถั่วฝักยาว ปลูกพริก ผักบุ้ง ผักชี มะละกอ เป็นต้น ผลผลิตที่ได้จะนำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว

สรุปผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จนทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำงานสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลจรเข้มากโดยสำรวจผ่าน Application U2T การสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสำรวจบ้านของนางสุทน บุญทวีนั้นได้ทำการเกษตรด้านการปลูกพืชผล โดยการปลูกพืชสวนโดยปลูกพืชผักสวนครัวผลผลิตที่ได้จะนำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพื่อมาใช้สอยในช่วงวิกฤตโควิดในปัจจุบันนี้

     

              

อื่นๆ

เมนู