ข้าพเจ้านางสาวอมรรัตน์ อินนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manihot esculenta (L.) Crantz

วงศ์ : Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ : Cassava Root , Tapioca

ชื่ออื่น : ต้าวน้อย, ต้าวบ้าน (ภาคเหนือ) , มันต้น มันไม้ (ภาคใต้),มันสำโรง สำปะหลัง (ภาคกลาง) มันหิ่ว (พังงา)

มันสำปะหลังจัดเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta (L.) Crantz มีชื่อสามัญเรียกหลายชื่อตามภาษาต่าง ๆ ที่ได้ยินกันมากได้แก่ Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca มันสำปะหลังมีแหล่งกำเนิดแถบที่ลุ่มเขตร้อน (Lowland tropics) มีหลักฐานแสดงว่าปลูกกันในโคลัมเบีย และเวเนซูเอลา มานานกว่า 3,000-7,000 ปีมาแล้ว

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้านโคกธาตุ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน พบว่าบ้านโคกธาตุส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ เวลาว่างจากการทำนา จะทำไร่มันสำปะหลังเพราะชาวนามีรายได้หลังการปลูกมันสำปะหลัง  

 

           

 

 

สำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพผ้าทอหรืออาชีพอื่นๆในหมู่บ้าน

      

อื่นๆ

เมนู