บทความประจำเดือนกันยายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเดือนกันยายนนี้ ได้ลงพื้นที่เก็บแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพนอกจากการทอผ้าในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วยังมีอีกหลากหลายกลุ่มอาชีพที่มีการจัดกลุ่มขึ้นในชุมชน ซึ่งหลักความรู้ต่างๆ ที่เกิดจากความสามารถประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่น โดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพบ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก และกลุ่มอาชีพเย็บผ้า

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่เก็บแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพนอกจากการทอผ้าในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ยังพบปัญหาในการผลิตในทุกกลุ่มอาชีพของคนในชุมชน

กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ

1.) ต้นทุนในการดูแลโคเนื้อสูง

2.) ซื้อโคที่ไม่ได้คุณภาพมาเลี้ยงหรือไม่แข็งแรง ทำให้การเจริญเติบโตนั้นโตไม่เต็มที่

3.) มีปัญหาด้านอาหารหยาบไม่เพียงพอต่อความต้องการในฤดูแล้ง

4.) การเสียชีวิตของโคเนื้อจากการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์จะต้องมีการระมัดระวังหรือดูแลโคเนื้อ-กระบือให้เป็นอย่างดี

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก

1.) การสรรหาต้นกกจะต้องหาตามฤดูกาลซึ่ง 1 ปี จะสามารถเก็บต้นกกได้คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม หลังจากนั้นต้นกกจะมีความแก่จัด ทำให้ไม่เหมาะแก่การนำมาทอเสื่อกกแล้ว

2.) การดูแลเก็บรักษาต้นกกจะต้องนำต้นกกที่ได้จากการเก็บที่ต่างๆ นั้นมาตากจนแห้งสนิทและระวังไม่ให้ต้นกกโดนน้ำหรือความชื้นใดๆ จะทำให้ต้นกกที่แห้งสนิทแล้วเกิดความเสียหาย เช่น ปลายของต้นกกดำ ปลายของต้นกกเหลืองและต้นกกขึ้นรา จึงไม่สามารถนำมาทอเสื่อได้

กลุ่มอาชีพเย็บผ้า

1.) ปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้จำนวนในการสั่งสินค้าลดลง

ภาพการลงพื้นสำรวจของกลุ่มอาชีพบ้านจรเข้มาก

อื่นๆ

เมนู