บทความประจำเดือนกันยายน

             การพัฒนาศักยภาพการผลิตและก ารตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                 ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช เนตรประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล บ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์    ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทอเสื่อและในหลายอาชีพในตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้เกิดการช่วยเหลือตนเองและชุมชน เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเกิดจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและตามความต้องการของชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู