1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลจรเข้มาก ประจำเดือนกันยายน 2564

ID07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลจรเข้มาก ประจำเดือนกันยายน 2564

             ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิิ์เดช ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน

               ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในชุมชน หมู่13บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือน กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้สำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพในตำบล จากการได้ลงสำรวจพื้นที่และหาข้อมูลในชุมชน กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นการทำการเกษตร ทำสวน ทำไร่ ปลูกพืชทำสวน ภายในหมู่บ้านจะมีกลุ่มสตรีของหมู่บ้านเป็นการทอเสื่อกก และกลุ่มโครงการของภาครัฐคือการเลี้ยงควายหรือกระบือเพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักให้ชาวบ้าน บางรายเลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมรองจากการทำการเกษตร การปลูกมัน ปลูกอ้อย ทำสวนยางพารา  ส่วนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกนั้นจะเป็นการก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาและแบ่งตำแหน่งกันเป็นระบบ การจะทอเสื่อเป็นกลุ่มนั้นจะต้องเป็นเวลาหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ หรือสมาชิกบางรายหากมีเวลาก็จะทอเสื่ออยู่บ้านของตนเองกลุ่มอาชีพนี้สร้างขึ้นเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวและมีอาชีพเป็นความรู้สร้างรายได้ในการทำมาหากิน นอกจากนั้นแล้ววัสดุที่ทำจะหาได้จากธรรมชาติปลูกต้นกกเอง สีที่ใช้ก็เป็นสีธรรมชาติหาได้จากแหล่งทั่วไป ช่วงนี้ชาวบ้านจะเจอกับปัญหาของการขายเพราะยังไม่มีแหล่งขายที่แน่นอน หากส่งขายกับหมู่บ้านใกล็เคียงก็ยังคงส่งไม่ได้เพราะช่วงนี้มีโรคระบาดของไวรัสโควิด-19

การเลี้ยงควายหรือกระบือส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเลี้ยงกันเกือบทุกหลังคาเรือน การเลี้ยงควายถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่น้อย หรือมากกว่าการปลูกข้าวหรือการทำเกษตรทั่วไป

อีกหนึ่งอาชีพในชุมชนคือการทำสวนปลูกพัก ผลไม้ เลี้ยงปลา และจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนอีกด้วยเปิดการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรชาวบ้านจะได้หารายได้จากลงทุนทำสวน รู้ถึงปัญาหาและพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้มีรายได้ กลุ่มอาชีพเหล่านี้สร้างรายได้ให้กับชุมชน และครอบครัว

อื่นๆ

เมนู