ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ  พวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID07)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ แบบสอบถาม (01) และ (02)ในชุมชน หมู่ที่  4  บ้านกระสัง ตำบลจระเข้มาด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่  4- 15 มีนาคม  2564 เวลาตั้งแต่ 08.30 น.เป็นต้นไป

การดำเนินงานของข้าพเจ้าในระหว่างเดือนมีนาคม   ข้าพเจ้าได้รับเเนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการเเละหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติงานเเละดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายงานคือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ในบริเวณหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มและได้รับมอบหมายงานสรุปการลงเวลาเข้าออกงานของแต่ละคนของเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจ สอบถามข้อมูลแต่ละครัวเรือนเพื่อที่จะได้ทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมาย เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและติดตามผลกันต่อไป

ผลของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ให้เรียบร้อย เเละดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดของการส่งงาน โดยได้เกิดการวางเเผน เเละกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของตนเอง เพื่อให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เกิดทักษะการทำงานในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเเละคัดเลือกคำพูดก่อนการขอข้อมูลใน เเต่ละครัวเรือน จากที่ข้าพเจ้าได้ออกไปสำรวจบ  จึงทำให้เห็นบ้านกระสังนั้นเด่นในเรื่องอะไรบ้างและด้านใดบ้างจากที่ได้ไปสำรวจมา ก็พบว่า หมู่ที่4 บ้านกระสังนั้นมีระบบการจัดการน้ำที่ยังไม่สมบูรณ์ มีสระน้ำในหมู่บ้านจำนวนหลายแห่งแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการทำประปา โดยระบบประปาของบ้านกระสังหมู่ที่ 4 นั้นจะเป็นน้ำบาดาลทั้ง 2 แห่ง  แห่งแรกเป็นประปาของโรงเรียนที่ถูกยุบชาวบ้านจึงนำมาใช้ประโยชน์และแห่งที่ 2 เป็นประปาที่กรมทรัพยากรทางน้ำมาขุดเจาะและติดตั้งแทงค์น้ำให้ทำให้ชาวบ้านยังคงมีปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภค

                                                                     

อื่นๆ

เมนู