โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้า นายสุธีร์ ปาทาน ประเภทนักศึกษา ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID07) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น

กระผมพี่ชาวบ้าน เเละบัณฑิตได้ร่วมกันลงพื้นที่ อบต.ตำบลจระเข้มาก เพื่อทำการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ได้รับความร่วมมือดีมาก ต่อมาจึงแยกย้ายกันลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลนั้นกรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโควิด 19 การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้มีการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด-19) การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน มีนาคม จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ,02 และ06 เพิ่มเติมจากเดือน กุมภาพันธ์ ดิฉันได้รับหน้าที่ในการลงพื้นเก็บข้อมูลหมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ 12 จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตลอดเป็นอย่างดี และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีวิธีการป้องกันชาวบ้านให้ห่างไกลจากโควิด-19 ภายในชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดสำคัญต่างๆของหมู่บ้านให้บริการอย่างมากมาย และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดคุยเป็นกันเองทำให้การเก็บข้อมูลไม่มีอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน จึงทำให้การสำรวจแบบฟอร์ม(06) จากนั้นได้กรอก (01)และ (02)  (06) ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู