โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

           ข้าพเจ้า นางสาวณภาภัช เนตรประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID07) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น

ดิฉันและทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ อบต.ตำบลจระเข้มาก เพื่อทำการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ได้รับความร่วมมือดีมาก ต่อมาจึงแยกย้ายกันลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลนั้นกรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโควิด 19 การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้มีการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด-19) การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน มีนาคม จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ,02 และ06 เพิ่มเติมจากเดือน กุมภาพันธ์ ดิฉันได้รับหน้าที่ในการลงพื้นเก็บข้อมูลหมู่บ้านบัว หมู่ที่ 3  จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งที่ประชาชนได้เสนอแนะมาคือ อยากให้มีการช่วยพัฒนาให้มี ร่างน้ำ เวลาฝนตก น้ำท่วมขยะลอยมาเป็นจำนวนมาก  และอยากให้มีการติดตั้ง ป้ายประกาศการจราจร เพราะรถขับมาด้วยความเร็วสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากชุมชนเป็นเมือนหน้าด่านเข้าสู่ปราสาทเมืองต่ำ และอยากให้มีการอบรมส่งเสริมด้านอาชีพเสริม ด้านการทอเสื่อกก

          จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตลอดเป็นอย่างดี และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีวิธีการป้องกันชาวบ้านให้ห่างไกลจากโควิด-19 ภายในชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดสำคัญต่างๆของหมู่บ้านให้บริการอย่างมากมาย และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดคุยเป็นกันเองทำให้การเก็บข้อมูลไม่มีอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน จึงทำให้การสำรวจแบบฟอร์ม(06) จากนั้นได้กรอก (01)และ (02)  (06) ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ลงพื้นที่ อบต.ตำบลจระเข้มาก สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย

 

 

 

 

 

ลงสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย สถานที่ราชการ และ แหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ทอเสื่อในชุมชนบ้านบัว หมู่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ บริเวรถนนในหมู่บ้าน ที่ต้องการรางน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู