ข้าพเจ้านางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐีกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนก่อน เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังโรคโควิดระบายรอบ3 ข้าพเจ้าจึงต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจผ่านแอพ Google maps มีทั้งหมด 10 หัวข้อในเขตพื้นที่บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆคือข้อมูล 1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 2 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 3 ข้อมูลที่พัก/โรงแรม 4 ข้อมูลร้านอาหารในท้องถิ่น 5 ข้อมูลร้านอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น 6 ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น 7 ข้อมูลพืชในท้องถิ่น 8 ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น 9 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น เมื่อหาข้อมูลได้แล้วจึงนำข้อมูลมากรอกลงในระบบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2564 จะเห็นว่ามีฝนตกลงมาทำให้ประชาชนเริ่มประกอบอาชีพทำนา จะเริ่มจากการไถนาเตรียมดิน และปรับระดับหน้าดินได้ง่ายเหมือนกับพื้นที่ราบ จะเห็นได้ว่าส่วนมากจะไถนาด้วยรถแทรกเตอร์มากกว่าจะใช้รถไถนาเดินตาม และส่วนมากจะใช้แบบนาหว่านมากหว่านาดำ เพราะการดำให้แรงคนมากกว่าการหว่านข้าวเพราะแรงงานคนจะมีต้นทุนที่สูงกว่าจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนาเพราะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและประหยัดเวลาในการทำนา ทำให้การทำนาสมัครนี้เร็วขึ้นกว่าสมัยแต่ก่อน

 

อื่นๆ

เมนู