ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้านโคกอาหงวน ในเดือนพฤษภาคม 2564 การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้สำรวจในชุมชน ช่วงนี้จะเป็นฤดูของการทำนา ในแต่ละปีชาวบ้านจะเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว เตรียมดินในการเพราะปลูก ชาวบ้านจะเตรียมไถดินแปร ปรับหน้าดิน ในช่วงเดือนเมษายน และหว่านข้าวลงโดยไม่ต้องคราดกลบ และเมื่อเมื่อฝนตกลงมาเมล็ดข้าวจะเริ่มงอกขึ้นมาเป็นต้น ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำนาหว่านกัน ในช่วงนี้จะเป็นช่วงของฤดูฝนจะมีฝนตกพอมีน้ำ รอให้เมล็ดหรือต้นข้าวงอกออกมาพอเป็นต้นกล้าอ่อนๆ หลังจากข้าวงอกออกมาก็รอประมาณ1-2เดือนหากมีน้ำพอที่จะได้หว่านปุ๋ย ชาวบ้านจะเริ่มหว่านปุ๋ย และรอดูเมล็ดข้าวงอกเป้นต้นกล้าใหญ่ก็จะหว่านปุ๋ยอีกครั้งก่อนช่วงข้าวตั้งท้อง การจัดการวัชพืชนั้นจะใช้เป็นการถอนหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีส่วนการกักเก็บน้ำ เมื่อข้าวเริ่มเจริญเติบโต หรือตั้งท้อง ต้องควบคุมน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเลี้ยงน้ำไว้ และเริ่มปล่อยน้ำออกจากนาในช่วงเดือนตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน และนอกจากปลูกข้าวแล้วมีชาวบ้านบางส่วนปลูกมันสำปะหลังไปพร้อมกันอีกด้วย

การเตรียมดินไถแปร เพื่อหว่านข้าว

 

ต้นข้าวเริ่มเตริญเติบโต

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง

อื่นๆ

เมนู