1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่15 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้าOTOP

ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่15 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้าOTOP

ข้าพเจ้า นางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้าOTOP ตำบลจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  ณ บ้านโคกเมือง ม.15 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในวันที่8เดือนกุมพันธ์ พ.ศ.2564ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านโคกเมืองหมู่15 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของชุนชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย๑มหาลัย๑ตำบล

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูล01และ02 ณ  กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนทั้งสิ้น  จำนวน 173 ครัวเรือน ได้รับการตอบแบบสอบถาม 134 ครัวเรือนก่อนการปฎบัติงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้าพเจ้าได้ขออนุญาติทางผู้นำชุมชน บ้านโคกเมือง ม.15 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มจากการสำรวจและสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพหลัก คือ การทำนา กลุ่มเป้าหมายบางส่วนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคและจำหน่าย ซึ่งจำหน่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน และบ้างครัวเรือนยังยึดเป็นอาชีพเสริม คือ การทอผ้าหมักโคลนพันปีเพื่อใช้ในครัวเรือนและจัดจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน

และประชาชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน จึงทำให้ประชาชนมีเงินออม จากสำรวจโดยส่วนมากผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูล เพราะประชาชนบ้างส่วนออกไปทำนอกพื้นที่ ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสำรวจ หากจะมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ข้างเจ้าต้องขออภัย ณ ที่นี่ด้วย

ภาพโดยรวมของหมู่บ้านโคกเมืองหมู่15

 

อื่นๆ

เมนู