1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมยกระดับสินค้าOTOP

ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมยกระดับสินค้าOTOP

ข้าพเจ้า  นางสาววันทนา  อุพลรัมย์  ประเภทประชาชน  ได้รับมอบหมายงานประจำเดือน  มีนาคม-เมษายน  2564  ให้สำรวจบ้านโคกเมือง  ตำบลจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจตำบลจรเข้มาก ในตำบลจรเข้มากมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายที่ แต่ที่น่าสนใจคือ  ศูนย์ฝึกอาชีพการทอเสื่อกกชุมชนบ้าโคกเมือง  จากการสำรวจจะไม่เป็นแค่เสื่อกกอย่างเดียว  แต่จะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างเช่น  กระเป๋า  ตะกร้า  ที่รองแก้ว  และอื่นๆอีกมากหมาย

ยังมีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาที่สนใจเป็นการเลี้ยงแบบบ่อปูนและบ่อดิน  ที่นี่ยังมีการจำหน่ายพ่อ-แม่พันธ์ปูนา  จนถึงการแปรรูปผลิตภัฑ์จากปูนาเพื่อเป็นรายได้เสริมและยังมีโฮมสเตย์  และยังมีศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน  หรือการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้  โดยอาศัยการดูดซึมของหินใต้พื้นผิวดินที่มีน้ำหรือการส่งต่อน้ำบาดาลผ่านบ่อซึม

จากสำรวจสถานที่และศูนย์การเรียนรู้ในตำบลจรเข้มาก  ทำให้รู้ถึงผลกระทบจากโรค Covid-19 ทำให้ประชาชนในโคกเมืองขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวและคนที่มาศึกษาดูงาน

อื่นๆ

เมนู