1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านบัว หมู่3 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านบัว หมู่3 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช เนตรประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ –๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยการเก็บข้อมูลชุมชน  บ้านบัว หมู่ ๓ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 ก่อนจะลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ เดินทางไปยังบ้านบัว ไปพบปะกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายสมชาย บุตรประโคน จากการสอบถาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า ตำบลจระเข้มาก มีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่บ้านบัว หมู่ 3 บ้านบัว มีทั้งหมด 125 ครัวเรือน 644 คนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การลงพื้นที่สำรวจได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการประสานงานให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งทำให้การลงพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

     ลงพื้นที่ บ้านผู้ใหญ่ บ้านบัว หมู่ 3

     

     จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจำหน่าย รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลักและมีบางรับจ้างเพื่อหารายได้เพิ่มให้ครัวเรือน

          ลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถาม 01

ลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถาม 01 และ 02

 

 

 

 

 

 

ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ ขยะ และการจราจร ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทิ้งไม่เป็นที่ เศษหลอดไฟ เศษแก้ว และการจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อย ป้ายบอกทาง ชุมชนได้เจออุบัติเหตุ บ่อยครั้งเนื่องจากขับรถเร็ว ตรงทางโค้ง และจากสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านการประกอบอาชีพเสริม เช่น        การท่อเสื่อ  และ ด้านความรู้การป้องกันโรคให้กับคนในชุมชน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การย้อมกก

ภาพประกอบ (การลงพื้นที่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ บริบทชุมชน ณ บ้านบัว 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู