ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในตำบลจรเข้มากเป็นเดือนที่ 3 แล้ว ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูลในชุมชน ในตำบลจรเข้มาก

ในตำบลจรเข้มากนั้นนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วในชุมชนยังมีสินค้า OTOP และมีฐานหรือศูยน์การเรียนรู้อยู่ภายในชุมชน ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจในบ้านโคกเมือง หมู่ที่6 ตำบลจรเข้มาก

มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ประสาทเมืองต่ำ มีสินค้า OTOP ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายเกี่ยวกับงานฝีมือของคนในชุมชนเองและยังมีบ้านพัก โฮมสเตย์ ข้าพได้ลงพื้นที่ไปเก็บความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่่อกก การเลี้ยงปูนา และการเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำ

ในชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อเปิดรับจัดสอนให้ชุมชนและผู้คนที่สนใจได้เรียนรู้วิธีเกี่ยวกับงานฝีมือ หัตกรรม การทอเสื่อกก นอกจากจะเป็นสินค้าขายให้กับชุมชนแล้ว ยังส่งขายให้กับชาวต่างชาติ มีผุ้คนสนใจและสั่งทำ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้คนในชุมชนได้มีอาชีพมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

อีกทั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปูนายังเปิดรับจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเพื่อนำไปเป็นธุรกิจอาชีพใหม่นอกจากการอบรมเรื่องของปูนาแล้วที่ฟาร์มยังมีอาหารแปรรูปที่ทำจากปูนา และจำหน่ายปูนาที่เป็นพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ นอกการการเลี้ยงปูนายังมีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำอีกด้วย ได้เรียนรู้ไปกันทั้งสองเรื่อง ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดสอนให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจมองหาอาชีพใหม่เกี่ยวกับ การเลี้ยงปูนา รู้จักเรียนรู้ในเรื่องของธนาคารน้ำ งานหัตกรรม งานฝีมือ การทอเสื่อกก เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู