ข้าพเจ้านางสาวกุลณัฐ  โพธิ์แก้ว บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร.ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย

               สำหรับสัปดาห์แรกของการทำงานในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ กับปลัดอำเภอผู้ดูแลงานประจำศูนย์ดำรงธรรม ได้เห็นการทำงาน
ที่หลากหลาย ได้เห็นการทำงานเพิ่มมากขึ้น และข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นตัวแทนของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการถวายผ้าไตร-เครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดตาด่าน ต.ประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่4 มีนาคม 2564 ได้ช่วยจัดสถานที่และช่วยดูแลงานที่หอประชุมอำเภอประโคนชัยในการจัดงานเลี้ยงส่งนายอำเภอประโคนที่ได้รับการโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเมื่อวันจันทร์ ที่8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ต้อนรับนายอำเภอท่านใหม่ นายบุญเต็ม กัลยาพานิช ซึ่งท่านย้ายมาจากอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงบ่ายมีการนัดประชุมและรายงานตัวต่อท่านนายอำเภอคนใหม่
ในส่วนของการทำงานของข้าพเจ้าในเดือนนี้ก็ได้ช่วยงานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นในสำนักงาน การได้เรียนรู้การทำงานเพิ่มมากขึ้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็วขึ้น เข้าใจงานและเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น สามารถช่วยทำงานในสำนักงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานของปลัดผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลของผู้ร้องเรียนในระบบของศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับกรณีที่มีคนมาร้องเรียนในเรื่องต่างๆ เข้าใจบริบทและเป้าหมายของการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมชัดเจนขึ้น ได้เรียนรู้การร้องเรียนในเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างหลากหลาย ในเดือนนี้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจการทำงานเพิ่มมากขึ้น และสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้แล้วในบางกรณี สามารถรายงานเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และข้าพเจ้าได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ตัวอย่าง เช่นงานในส่วนของการประเมินผู้ใหญ่บ้านของอำเภอประโคนชัยในทุกตำบลและหมู่บ้าน ในเดือนมีนาคมนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ในการทำงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู