ข้าพเจ้านางสาวกุลณัฐ  โพธิ์แก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

           เมื่อจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประจำตำบล ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มตำบลจรเข้มาก ผ่านโปรแกรมGoogle Meet เวลา ๑๑.๓๐ น. เพื่อมอบหมายงานให้แต่ละบุคคล

           วันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ทำงาน ประเภท กพร. ทั้ง ๔ กลุ่ม (กรมที่ดิน ศูนย์ดำรงธรรม ประกันสังคม พัฒนาชุมชน) เดินทางมารายงานตัว ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมประชุมแบ่งงานกับทางจังหวัดของแต่ละหน่วยงานรวมถึงรับใบส่งตัว  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ที่ทำงานประจำ ณ อำเภอที่ตนเองรับผิดชอบในวันถัดไป

            วันพุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๑๒ น. เดินทางมารายงานตัวกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย ผู้ดูแลการทำงานของข้าพเจ้า นายทินกร กองศิลา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) หรือปลัดนิว  ดิฉันได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมประจำเพจFacebook (อำเภอประโคนชัย) และ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย) และได้รับฟังข้อมูลและลักษณะของขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้เรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม  ในการทำงานในช่วงสัปดาห์แรก ปลัดอำเภอและพี่พนักงานราชการในห้องศูนย์ดำรงธรรมมาคอยแลและสอนงานการทำหน้าที่ในต่ำแหน่งต่าง ๆ ให้ทำหน้าที่ในการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเกษียนหนังสือ การเสนองานให้ปลัดอาวุโส และนายอำเภอ การออกเลขหนังสือราชการ การลงรับหนังสือทางราชการ การส่งไปรษณีย์ของที่ว่าการอำเภอ การจัดทำเล่มหนังสือเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยทางแพ่ง คำสั่งต่างๆ คำร้องขอไกล่เกลี่ย แบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ย และจะมีการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เมื่อมีผู้ร้องเรียน การสอนลงข้อมูลในระบบ การสแกนหนังสือแล้วส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลโครงการ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง “๑๐ โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)  การเดินเอกสารต่างๆ และเรียนรู้การทำงานขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ทราบจุดประสงค์การทำงานของศูนย์ดำรงธรรม ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  และในวันที่๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย  ได้เข้าร่วมการจัดงานและรับประทานอาหารร่วมกัน  และในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงพยาบาลประโคนชัย ทั้งนี้ได้มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ ราย

ในเดือนถัดไปจะมีการเรียนรู้งานใหม่และจะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น  

Kunlanut pokaew – กพร. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย (รหัสตำบลID07)

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู