ข้าพเจ้า นายเทพนรินทร์ อุที ประเภทนักศึกษา ตำบลจรเช้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคยชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ถ่ายวีดิโอและทำการตัดต่อวีดิโอเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของทีมงาน ID07 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาชน มีการอบรมเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19  ช่วงเช้ามีการอบรมให้ความรู้และได้เชิญ คุนครู เด็กนักเรียน อสม. ตัวแทนหมู่บ้าน  มารับความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด 2019 มีการแนะนำเกี่ยวกับการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม ให้อยู่ห่างกัน การดูอาการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เวลาเข้าชุมชนก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาห้ามถอดแมส การวัดไข้วัดอุณภูมิ และอื่น ๆ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนและได้แจก เจลล้างมือออลกอลฮอล์ และหน้ากากอานามัย ช่วงบ่ายได้มัการเดินรณรงค์แจกเจลออลกอฮอล์ และหน้ากากอานามัย ให้คนในชุมชน มีการชี้แจงและมีการแจกแผ่นผับที่มีเนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิท-19วัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และทราบถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างถูกต้อง

       

 

อื่นๆ

เมนู