การสำรวจตามโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ(หลักสูตร)การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้าOTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบบ้านโคนเมือง หมู่15 ตำบลจรเข้มาก อำประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว วันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำบลจรเข้มาก๑มหาวิทยาลัย๑ตำบล”มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ”

การสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลโรคระบาด covid-19 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2564 ได้รับผิดชอบพื้นที่ บ้านโคกเมือง หมู่15 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงพื้นที่สอบถามข้อมูลของครัวเรือน ปัญหา และความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อมูลโรคระบาด covid-19

ผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ได้ของชุมชน บ้านโคกเมือง หมู่15 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทำมาหากินหลายปีมาแล้ว อาชีพหลักคือเกษตรกร(การทำนา) เป็นอาชีพหลักที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชน ส่วนมากจะทำนาในพื้นที่อาศัยอยู่  ประชาชนจะประสบภัยแล้งเพราะไม่มีน้ำในการทำการเกษตรทำให้ขาดทุน และต้นทุนสูง เช่น ค่ารถเกี่ยวข้าว ค่าไถ่ ค่าปุ๋ย ทำให้รายได้จากการเกษตรไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน ทำให้ประชาชนส่านมากมีหนี้สินจากการทำการเกษตร ในบ้านโคกเมืองยังมีแหล่งโบราณสถานเก่าแก่คือเมืองต่ำ มีผ้าบารายพันปีหรือผ้าหมักโคลกพันปี/กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง/วัดปราสาทบูรพาราม และตลาดประชารัฐบ้านโคกเมือง

เรื่องโรคระบาด covid-19 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์และโทรศัพท์มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญติดตามข่าวสารอยู่เสมอ ทำให้ป้องกันตัวเองจากโรค covid-19 ได้อย่างดี และได้สอบถามการเฝ้าระวังเรื่องcovid-19ไปยังโรงเรียน วัด ที่อยู่อาศัย และตลาดประชารัฐบ้านโคกเมือง ต่างก็ช่วยกันป้องกันดูแลตัวเองและคนในครอบครัว

และยังได้วัดพิกัดและจับพิกันสถานที่ต่างๆ เช่น วัด ปราสาทต่ำ โรงเรียนเมื่องต่ำ และสระนำ้ที่สำคญของหมู่โคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ * โดยรวมเห็นว่าอยากมีการพัฒนาอาชีพเสริมหรือการหารายให้ครัวเรือน เพราะแค่ทำนาไม่พอใช้ในครัวเรือน*

 

 

อื่นๆ

เมนู