ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา
หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2564
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่9 บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้นดังจุดประสงค์ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปทำแบบสอบถาม ณ หมู่9 บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 170 ครัวเรือน
ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 01แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือน และแบบฟอร์ม 02เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19 จากประชากรในหมู่บ้านทุกครัวเรือน

ตัวอย่างครัวเรือนที่น่าสนใจ
โดยข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้านประสิทธิ์ ลอยประโคน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับครัวเรือนนี้คือการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีสวน มีไร่ มีการเลี้ยงสัตว์นาๆชนิด เช่น ปลา กบ และปลูกผักหลากหลายชนิด นอกจากครัวเรือนหลังนี้แล้วนั้น สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ชุมชนแห่งนี้มีตลาดประจำหมู่บ้าน ประชากรในหมู่บ้านมีการซื้อขาย ช่วยกันอุดหนุนซึ้งกันและกัน บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นของตัวเอง มีโบราณสถานที่สำคัญคือปราสาทหินเมืองต่ำ ภายในชุมชนยังมี ศูนย์OTOPประจำหมู่บ้าน ชุมชนมีโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านจัดทำขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่สนใจมาศึกษาดูงาน และในชุมชนยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เช่น ฐานเรียนรู้การทอเสื่อ ทอผ้าไหมมัดหมี่ เป็นต้น บ้านโคกเมืองถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู