ชื่อหมู่บ้าน : บ้านบุหมู่17ตำจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ ประเภทประชาชน
ชื่อบทความ : ทอเสื่อกกยกลาย

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

ข้าพเจ้านางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อวันที่6-18กุมภาพันธ์2564ณ ตำจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานสินค้า(OTOP)ตามโครงการยกระดับรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศและได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสอบถาม (01)(02)(06) ในพื้นที่หมู่ที่17 บ้านบุ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดย นายราชัน รัตน์ประโคน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านบุ ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อขอเก็บข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้าน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน ก่อนทำการลงพื้นที่ ชุมชนบ้านบุ หมู่17 เป็น 1 ใน 18 หมู่บ้านของตำบลจรเข้มาก มีทั้งหมด 165 ครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนเป็นบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานนอกพื้นที่ ที่ต่างจังหวัด
จากที่ข้าพเจ้าได้มีการสอบถามข้อมูลกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านบุ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำเกษตรกร โดยมีการทำนาไว้เพื่อบริโภคเป็นหลัก บางครัวเรือนก็นำผลิตไว้จำหน่ายด้วย บางครัวเรือนก็มีทำไร่อ้อยและและข้าวนาปรังบ้าง นอกจากนี้ในหมู่บ้านบุมีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือในการทอเสื่อกก และสานไม้กวาดทางมะพร้าว ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ และสามารถเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้อีกด้วย
ทางเราได้เข้าสอบถามนายธีรเดช สมัครคดี บ้านเลขที่ 282 ชาวบ้านบุ หมู่17 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ผู้ ออกแบบลายเสื่อและผู้ทอเสื่อยกลายของชุมชนตามที่ทีมงานและข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อวันที่6 มีนาคม ณบ้านบุ ม.17ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

เสื่อกกยกลายภูมิปัญญาทางความคิด    โดยชาวบ้านผู้วิจิตรคิดสร้างสรรค์

ทอสอดยกทีล่ะเส้นเข้าด้วยกัน        สานต่อผลิตภัณฑ์เสื่อผืนงานสู่ชุมชน


     เสื่อกกยกลายเป็นผลิตภันฑ์ของชุมชนชาวบ้านบุหมู่5และหมู่17 ต.จรเข้มากปัจจุบันการทอเสื่อแบบธรรมดายังมีให้เห็นทั่วไปทั้งตำบล แต่การทอเสื่อยกลายนับวันเริ่มหาดูยากไปกับเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทอ ยากใช้เวลานานในการทอจนปัจจุบันทั้งหมู่5 และหมู่17 เหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังทออยู่ ทางนายพีรเดช สมัครคดีชาวบ้านบุหมู่17วัย34ปีที่ยังคอยสืบสานต่อยอดชิ้นงานเหล่านี้ให้ยังคงอยู่และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยราชกัฎบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของสังคม และชุมชนอย่างยังยืน

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู