ข้าพเจ้านางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ ประเภทประชาชน ต.จรเข้มาก
หลักสูตร:การพัฒนาศักยภาพและผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมยกระดับสินค้าOTOPตำบลจรเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ID07
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ต.จรเข้มาก
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

(บทนำ)
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่17บ้านบุ ตำจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
(เนื้อเรื่อง)
ข้าพเจ้าได้เข้าเก็บแบบสอบถามบ้านเลขที่ 282 หมู่17 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พูดคุยกับ นายพีรเดช สมัครคดี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทามาหากินมานานหลายปีหลังจากที่ได้พูดคุยซักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นแกนหลักและชุมชนบางส่วนได้ทำเสื่อกกยกลายกลายภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มาและให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้ารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม(01)(02)ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะนาข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ
                                                                       รูปภาพการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู