1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) บทความประจำเดือนมีนาคม 2564

ID07 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) บทความประจำเดือนมีนาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงาน พร้อมกับลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เพื่อทำการสำรวจข้อมูลศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากเป็นอย่างดี ต่อมาจึงแยกย้ายกันลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลรายครัวเรือนเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลนั้นมากรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจาก covid-19 และได้มีการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมีนาคม การเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ,02 และ06 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการลงพื้นเก็บข้อมูลบ้านจรเข้มาก หมู่ที่1  จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจำหน่าย รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลักและมีบางครัวเรือนทำอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือน และสภาพปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ ปัญหาเรื่องขยะ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาคนตกงาน ปัญหาน้ำท่วมขังในซอยและปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินรวมไปถึงปัญหาอื่นๆ ในครัวเรือนตามมาอีกด้วย ซึ่งคนในชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่1 โดยภาพรวมมีความต้องการที่จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีความต้องการมีรถเก็บขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยหรือมีพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน การวางท่อระบายน้ำภายในซอยที่มีน้ำท่วม การแก้ปัญหาคนตกงานโดยให้ความรู้หรือการอบรมด้านการประกอบอาชีพเสริมหรือหลังการเก็บตามฤดูกาล เป็นต้น

จากการสำรวจแบบฟอร์ม 02 จะเป็นการสอบถามความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 ของประชาชน ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 พอสมควร รู้จักป้องกันตนเองจาก covid-19 รู้ว่าเวลาไปในที่คนเยอะๆ หรือที่สาธารณะ ก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัย และใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ในการล้างมือ จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านไม่มีความเสี่ยงจาก covid-19 เนื่องจากคนส่วนใหญ่กลัว covid-19 จึงไม่นิยมออกจากบ้านไปไหนหรือถ้ามีความจำเป็นที่จะออกจากบ้านส่วนมากก็คือ การเข้าสวน ทำไร่ ทำนา

จากการสำรวจแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 พบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค covid-19 มาตลอดเป็นอย่างดี และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

อื่นๆ

เมนู