ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ประเภทประชาชน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น. ณ หมู่13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สำรวจเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม ที่อยู่อาศัย และแบบสอบถาม 01 02
และ06 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์

ข้าพเจ้าได้สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจาก หมู่13 บ้านโคกอาหงวน โดยมีประชากรทั้งหมด 85 ครัวเรือนและมีประชากรอาศัยอยู่จริงทั้งหมดประมาณ 54 ครัวเรือน อีก 21 ครัวเรือนย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและไปทำงานต่างจังหวัด จากการได้สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่บ้านและได้พูดคุยกับชาวบ้าน นอกจากชาวบ้านจะมีอาชีพเป็นการเกษตรแล้ว มีทำนาปี ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย และปลูกต้นยางพารา อีกอาชีพของชาวบ้านก็คือรับจ้างดีดบ้าน

และยังมีอีกหนึ่งเกษตรกรในหมู่บ้านที่ทำสวนปลูกส้มโอ
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณลุง ใจ ปาประโคน บ้านเลขที่ 112 หมู่13 บ้านโคกอาหงวนบ้านของลุงใจมีพืชผักสวนครัว และมีสวนส้มโอประมาณ1ไร่ ลุงใจปลูกและดูแลเองโดยไม่ใช้สารเคมี ส้มโอของคุณลุงใจจะปลูกและส่งขายให้กับคุณหมอในโรงพยาบาล บุรีรัมย์ ละห่านทราย และโรงพยาบาล สุรินทร์ เพื่อเป็นรายได้หมุนเวียนของครอบครัว จากการสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของชาวบ้านในหมู่บ้านคุณลุงเล่าว่าชาวบ้านสวนใหญ่มักจะไม่ค่อยอยู่บ้านกันในช่วงเวลาเช้าถึงเย็นเพราะชาวบ้านที่นี้มักจะตื่นกันในช่วงเช้ามืดเพื่อออกไปทำไร่ทำสวนและกลับบ้านกันในช่วงค่ำๆ และออกไปดูแลสัตว์เลี้ยง วัว ควาย ออกจากบ้านช่วงสายๆ และจะกลับกันมาในช่วงเย็นๆ

ในข้อมูลข้างต้นข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้านโคกอาหงวน หมู่13 เรียบร้อยแล้วและได้วิเคราะห์นำข้อมูลเพื่อมาเขียนเป็นบทความของ เดือนมีคาคม 2564 ดังข้อมูลข้างต้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู