1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านหนองบัวราย หมู่7 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านหนองบัวราย หมู่7 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

  

          ข้าพเจ้านางสาวศิริขวัญ ทรงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

          ตำบลจรเข้มากมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่7      เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การลงพื้นที่สำรวจได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการประสานงานให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งทำให้การลงพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

*ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามระดับครัวเรือน*

          จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจำหน่าย รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลักและมีบางครัวเรือนทำอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มให้ครัวเรือน เช่น เลี้ยงหนูนา สานตะกร้าพลาสติก เป็นต้น

*อาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน*

          ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา ขาดแคลนที่ดินทำกิน และขาดเงินทุนในการผลิต    ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน และจากสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านความรู้และการป้องกันโรคให้กับคนในชุมชน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น

*แทงค์น้ำประปาที่ไม่ได้ใช้งาน*

*โรงสูบน้ำแรงดันสูงหนองบัวราย*

บริบทโดยรวมชุมชนบ้านหนองบัวราย

 

 

อื่นๆ

เมนู