1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านลำดวน หมู่ที่2 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านลำดวน หมู่ที่2 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวชลิดา จวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลจรเข้มากมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 มีครัวเรือนทั้งหมด 179 ครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การลงพื้นที่สำรวจได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการประสานงานให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งทำให้การลงพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจำหน่าย รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลัก และมีบางครัวเรือนทำอาชีพเสริม ได้แก่ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มเพาะเห็ดฟาง เพื่อหารายได้เพิ่มให้ครัวเรือน และบางครัวเรือนทอเสื่อใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน และขาดเงินทุนในการผลิต ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน และปัญหาด้านการจัดการขยะ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดน้ำเน่าเสียจากท่อระบายน้ำ และจากสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านความรู้และการป้องกันโรคให้กับคนในชุมชน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น

ป้ายทางเข้าหมู่บ้านลำดวน หมู่ 2

สระน้ำสาธารณประโยชน์และประปาหมู่บ้าน

วัดลำดวนวนาราม

สอบถามข้อมูลตามครัวเรือน

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านลำดวน

กลุ่มเย็บผ้า

ศาลากลางหมู่บ้าน

เส้นทางจราจรในหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู