1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพการประสานงานขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ในชุมชน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลจระเข้มาก ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านจรเข้มาก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเพื่อให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในด้านการประสานงานให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย    

ภาพบริบทในชุมชนหมู่ 1 บ้านจรเข้มาก

จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม บ้านเลขที่ 283 หมู่ที่ 1  บ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พูดคุยกับนายธีระ มิตรธีระกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน และเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากินมานานหลายปี จาการพูดคุยและซักถามความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเจ้าบ้านได้ให้ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา แบบฟอร์ม(01) พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจำหน่าย รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลักและมีบางครัวเรือนทำอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือน และปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ ปัญหาเรื่องขยะ ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินรวมไปถึงปัญหาอื่นๆ ในครัวเรือนตามมาอีกด้วย และจากสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านความรู้และการป้องกันโรคให้กับคนในชุมชน ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงเชิงวิชาการ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพการสำรวจพื้นที่และการลงพื้นที่ตอบแบบสอบถามข้อมูล

 

อื่นๆ

เมนู