โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

              ข้าพเจ้านางสาวรัชฤทัย   สมใจหวัง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านบุ หมู่ที่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

            โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตามแบบฟอร์ม ดังนี้  1. แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  2. แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ  3. แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านบุ หมู่ที่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 และ06  (เพิ่มเติม)  ในเดือนนี้ถือได้ว่ามีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ  จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด โดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เหมือนประกรที่อยู่ในชุมชนเมือง  เเต่ความวิตกกังวลใจ ก็เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้คนในชุมชน

           หลังจากการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม 01 02 และ 06 ลงเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ และได้ทำการเรียนและฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์  (Thaimooc)  ดังรายวิชาต่อไปนี้  1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (24 ชั่วโมง)  2. การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (6 ชั่วโมง)  3. การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ  (6 ชั่วโมง)  4. พลเมืองดิจิทัล  (5 ชั่วโมง)   5. จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน (8 ชั่วโมง)  6.  การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (10 ชั่วโมง)  7.  การรู้เท่าทันสื่อ  (10 ชั่วโมง) 

อื่นๆ

เมนู