บทความ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

              ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช เนตรประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

            โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 และ06 เพิ่มเติม ในเดือนนี้ถือได้ว่ามีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด โดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เหมือนประกรที่อยู่ในชุมชนเมือง เเต่ความวิตกกังวลใจ ก็เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้คนในชุมชน

ภาพ 7 วันอันตราย สต.บ้านบัว หมู่ 16,3

การตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและศูนย์ราชการ*

หลังจากการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม 01 02 และ06 ลงเพิ่มเติมในระบบออนไลน์  และได้ทำการเรียนและฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน จนครบทุกด้าน ด้านละ 20 ชั่วโมงตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว คือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลในเดือนเมษายนนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานในเดือนถัดไป

*ฝึกอบรมทักษะด้านสังคม จำนวน 20 ชั่งโมง*

 

 

 

 

 

 

 

 

*ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 20 ชั่วโมง*

 

 

 

 

*ฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 24 ชั่วโมง*

อื่นๆ

เมนู