ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ
แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19
และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ(เพิ่มเติม)ข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก   อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 และ06 เพิ่มเติม ซึ่งในเดือนนี้มีปัญหาหลักๆก็คือปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดขึ้นอีกครั้ง ทำให้ต้องหยุดชะงักพักการลงพืนที่ไปก่อน เพื่อระวังการติดต่อของโรค แต่ถึงอย่างไรทางประชาชนก็ระวังตนเองได้ดีอยู่แล้ว จึงแก้ไขปัญหาโดยการแจกแบบสอบถามแก่คนในชุมชนให้กรอกเอง เนื่องด้วยต้องลดการพบปะเจรจาพูดคุยซึ้งๆหน้ากัน

ภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ  

หลังจากการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม 01 02 และ06 ลงเพิ่มเติมในระบบออนไลน์  และได้ทำการฝึกอบรมและฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน จนครบทุกด้าน ด้านละ 20 ชั่วโมงตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว คือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลในเดือนเมษายนนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานในเดือนถัดไป

 

อื่นๆ

เมนู