ข้าพเจ้านางสาวศิริขวัญ ทรงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล       แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ต.จรเข้มาก   อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 และ06 เพิ่มเติม ในเดือนนี้ถือได้ว่ามีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด โดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามาให้ข้อมูล ประชาชนเเละเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เหมือนประกรที่อยู่ในชุมชนเมือง เเต่ความวิตกกังวลใจ ก็เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้คนในชุมชน

*จุดตรวจคัดกรองโควิดประจำหมู่บ้าน*

*ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและศูนย์ราชการ*

         หลังจากการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม 01 02 และ06 ลงเพิ่มเติมในระบบออนไลน์  และได้ทำการฝึกอบรมและฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน จนครบทุกด้าน ด้านละ 20 ชั่วโมงตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว คือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลในเดือนเมษายนนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานในเดือนถัดไป

ใบแสดงผลการฝึกอบรมและการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

*ฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 24 ชั่วโมง*

 

*ฝึกอบรมทักษะด้านสังคม จำนวน 20 ชั่งโมง*

*ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 20 ชั่วโมง*

*ฝึกอบรมทักษะด้านการเงิน จำนวน 20 ชั่วโมง*

อื่นๆ

เมนู