ดิฉันนางสาวศิริขวัญ ทรงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

      ดิฉันและทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ อบต.ตำบลจระเข้มาก เพื่อทำการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และได้รับความร่วมมือจากทาง เจ้าหน้าที่ อบต.ตำบลจระเข้มากเป็นอย่างดี ต่อมาจึงแยกย้ายกันลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลรายครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลนั้นมากรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจาก covid-19 และได้มีการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

       *ลงพื้นที่ อบต.ตำบลจระเข้มาก*

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน มีนาคม จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ,02 และ06 เพิ่มเติมจากเดือน กุมภาพันธ์ ดิฉันได้รับหน้าที่ในการลงพื้นเก็บข้อมูลหมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่7  จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งที่ประชาชนได้เสนอแนะมาคือ อยากให้มีการช่วยพัฒนาทางด้านน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และอยากให้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ชุมชนและเพิ่มแสงสว่างให้ถนน เนื่องจากชุมชนเป็นเมืองหน้าด่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาพนมรุ้ง และอยากให้มีการอบรมส่งเสริมด้านอาชีพเสริม

    *เส้นทางหลักเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาพนมรุ้ง*

*อาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน*

          จากการสำรวจแบบฟอร์ม 02 จะเป็นการสอบถามความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 ของประชาชน ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 พอสมควร รู้จักป้องกันตนเองจาก covid-19 รู้ว่าเวลาไปในที่คนเยอะๆ หรือที่สาธารณะ ก็จะต้องสวมแมส และใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ในการล้างมือ จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านไม่มีความเสี่ยงจาก covid-19 เนื่องจากคนส่วนใหญ่กลัว covid-19 จึงไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนหรือถ้าจะไปส่วนมากก็คือไปไร่ ไปนา ไปสวน

จากการสำรวจแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 พบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค covid-19 มาตลอดเป็นอย่างดี และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มีวิธีการป้องกันชาวบ้านให้ห่างไกลจาก covid-19 ภายในชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดสำคัญต่างๆของหมู่บ้านให้บริการอย่างมากมาย และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดคุยเป็นกันเองทำให้การเก็บข้อมูลไม่มีอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน จึงทำให้การสำรวจแบบฟอร์ม(06) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

*ภาพรวมการลงพื้นที่สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย*

 

 

อื่นๆ

เมนู