โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ณ หมู่ 1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  ในเดือนพฤษภาคมนี้ทางโครงการมหาวิทยาลัยสู่(U2T) ได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งระบบสามารภอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

-สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น

-สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้

-สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้

-สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

แบบฟอร์มการลงระบบ U2T

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ จะเกิดความยากง่ายแตกต่างกันไป ซึ่งในเดือนนี้ถือได้ว่ามีความค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด แต่ก็มีการวางแผนและดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่น

การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเพื่อนำข้อมูลกรอกลงในระบบ

การลงพื้นที่การเกษตรของชุมชน

อื่นๆ

เมนู