1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 – หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน

ID07 – หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ณ หมู่ 1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้ามีแผนดำเนินงานโดยมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนจรเข้มาก หมู่ที่ 1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 และ06 เพิ่มเติม ในเดือนนี้ถือได้ว่ามีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด โดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ยังมีบุตรหลานที่ทำงานต่างที่ต่างถิ่นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งล้วนแต่ทำงานในหลายๆจังหวัด จึงต้องมีการระวังอย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นๆ  หากอยู่ในพื้นที่สีแดงก็ต้องจะมีการกักตัว 14 วัน ตามประกาศมาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของชุมชน

       หลังจากการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม 01 02 และ06 ลงเพิ่มเติมในระบบออนไลน์  และได้ทำการเรียนและฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน จนครบทุกด้าน ด้านละ 20 ชั่วโมงตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว คือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลในเดือนเมษายนนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานในเดือนถัดไปและข้าพเจ้าได้อบรมทักษะด้านการเงิน ซึ่งหลังจากอบรมเสร็จข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

-ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออมเงินเพื่ออนาคต

-ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู