บทความประจำเดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตำบลจรเข้มาก  หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP  ID07 ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เดือนตุลาคมนี้ ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ บ้านบุ หมู่ที่ 17 โดยมีชมรมเด็กและเยาวชนจรเข้มากจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการลงสำรวจร้านค้าในชุมชนเพิ่มเติม ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .ให้แก่ร้านค้าในชุมชน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตามไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการคลุกคลี เข้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่แล้ว โดยติดเชื้อผ่านละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยติดเชื้อ จากการจาม ไอ หรือการสัมผัส ซึ่งวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ด้วยตัวเราเอง คือ อย่าเอามือปิดปากเวลาไอหรือจาม เนื่องจากทำให้เชื้อโรคติดมือ และมือของเรานี่เองที่จะไปสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และทำให้ผู้อื่นที่มาสัมผัสต่อเสี่ยงที่จะติดเชื้อตามไปด้วย

 

 

และยังได้ร่วมกันอบรมและฝึกปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” “การผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 สำหรับชุมชน”โดยการลงพื้นที่ในครั้งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู