ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ประเภทประชาชน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ได้อบรมและเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและได้ฝึกใช้ทักษะทางเทคโนโลยีในการทำงานเรียนรู้สิ่งต่างๆและได้นำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแนวทางและมีความรู้มากยิ่งขึ้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้านได้พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคเนื่องจากแหล่งแม่น้ำมีเพียงแห่งเดียงจึงทำให้มีน้ำใช้ในครัวเรือนไม่เพียงพอแนวทางแก้ปัญหาคือได้เข้าสำรวจสอบถามกับผู้นำชุมชนได้ตอบว่ามีการประชุมในชุมชนเกี่ยวกับการขุดลอกหนองน้ำไว้ใช้เมื่อเวลาฝนตกจะสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในปริมาณมากขึ้นและได้เรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากที่ลงเก็บข้อมูลในชุมชนได้ทำการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติงานทอผ้าไหมเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในตำบลจรเข้มากและจากการปฏิบัติงานร่วมกับทีมU2Tนั้นมาจากการทำงานเป็นทีมและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้และได้มีการฝึกอบรมทักษะและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดหาช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นขายทางออนไลน์หรือตามงานเทศกาลต่างๆขั้นตอนการเตรียมทอผ้าไหมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและพืชในท้องถิ่นเช่นต้นหม่อนหม่อนน้อย หม่อนไผ่ หม่อนตาดำ เป็นต้น

หลังจากที่ติดตามความคืบหน้าเรียบร้อยแล้ว ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล CBD ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และดิฉันได้ปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดิฉันลงสำรวจพื้นที่ทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่

-แหล่งท่องเที่ยว

-ร้านอาหารในท้องถิ่น

-เกษตรกรในท้องถิ่น

-ภูมิปัญญาในท้องถิ่น          

-แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการดี ๆ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

                      

               

                

 

อื่นๆ

เมนู