ข้าพเจ้านางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ ประเภทประชาชนID07 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อวันที่8-14กันยายน2564ณ ตำจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานสินค้า(OTOP)ตามโครงการยกระดับรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศและได้ลงพื้นเก็บข้อมูลหมู่17 บ้านบุ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรั

จากที่ข้าพเจ้าได้มีการสอบถามข้อมูลกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านบุ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำเกษตรกร โดยมีการทำนาไว้เพื่อบริโภคเป็นหลัก บางครัวเรือนก็นำผลิตไว้จำหน่ายด้วย บางครัวเรือนก็มีทำไร่อ้อยและและข้าวนาปรังบ้าง นอกจากนี้ในหมู่บ้านบุมีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือในการทอเสื่อกก และสานไม้กวาดทางมะพร้าว ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ และสามารถเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้อีกด้วย

ทางเราได้เข้าสอบถามนายธีรเดช สมัครคดี บ้านเลขที่ 282 และนางพด พลวิเศษสิทธิ์
ชาวบ้านบุ หมู่17 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ผู้ ออกแบบลายเสื่อและผู้ทอเสื่อยกลายของชุมชนตามที่ทีมงานและข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อวันที่6 มีนาคม ณบ้านบุ ม.17ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เสื่อกกยกลายเป็นผลิตภันฑ์ของชุมชนชาวบ้านบุหมู่5และหมู่17 ต.จรเข้มากปัจจุบันการทอเสื่อแบบธรรมดายังมีให้เห็นทั่วไปทั้งตำบล แต่การทอเสื่อยกลายนับวันเริ่มหาดูยากไปกับเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทอ ยากใช้เวลานานในการทอจนปัจจุบันทั้งหมู่5 และหมู่17 เหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังทออยู่ ทางนายพีรเดช สมัครคดีชาวบ้านบุหมู่17วัย34ปีที่ยังคอยสืบสานต่อยอดชิ้นงานเหล่านี้ให้ยังคงอยู่และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยราชกัฎบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของสังคม และชุมชนอย่างยังยืน

                                                  

               

อื่นๆ

เมนู