ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกชุมชน(SWOT) ทังหมด 11 หมู่บ้าน ของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วิเคราะห์ได้ดังนี้

1.การประเมินสภาพแวดล้อมภายในชุมชน

จุดแข็งของชุมชน (S – Strengths)

 1. มีพื้นที่ทำกินเยอะ
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 3. มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน
 5. เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
 6. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 7. ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
 8. ประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

จุดอ่อนของชุมชน (W – Weaknesses) 

 1. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน(ไม่มีไฟฟ้าส่องถนนที่ทั่วถึง)
 2. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 3. ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน
 4. ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน
 5. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 6. ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
 7. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน

โอกาสทางสภาพแวดล้อมของชุมชน (O – Opportunities)

 1. หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 4. หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
 5. สามาถรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T – Threats)

 1. ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ปัญหาภัยแล้ง
 3. ปัญหาโควิด
 4. กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง
 5. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข้ง
 6. ขากทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 7. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

สรุปการวิเคราะห์ SWOT ในครั้งนี้จะได้ทราบถึงปัญหาภายในและภายนอกชุมชนเพื่อมาวิเคราะห์ส่งเสริม อบรมการสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ภายในชุมชนแบบบูรณาการให้ยั่งยืนต่อไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู