ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ทั้ง 11 หมู่บ้าน ของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน

SWOT เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อหาจุดแข้ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือปัญหาสำคัญภายในภายนอกชุมชน

SWOT ที่วิเคราะห์ได้มีดังนี้

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ

 1. มีพื้นที่ทำกินเยอะ
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 3. มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน
 5. เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
 6. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 7. ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
 8. ประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ

 1. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน(ไม่มีไฟฟ้าส่องถนนที่ทั่วถึง)
 2. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 3. ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน
 4. ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน 5.ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 5. ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
 6. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้

 1. หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 4. หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
 5. สามาถรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

Threats – อุปสรรคในการดำเนินงาน

 1. ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ปัญหาภัยแล้ง
 3. ปัญหาโควิด
 4. กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง
 5. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข้ง
 6. ขากทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 7. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในภายนอกชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานอย่างไร จุดแข็งของชุมชนจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของชุมชนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถาณการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู